This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste
Dæmonologi Definition af ordet dæmon Ordet dæmon står kun i de gamle græske over- sættelser af de gamle jødiske skrifter og i det nye testamente. Grækerne havde en opdeling af overguder i himlen og underguder på jorden. Ordet dæmon kommer af det græske ord “daimon” og betyder en gud på jorden (undergud). Imodsætning til det græske ord “deimon” som betyder en gud i himmlen (overgud). I de hebraiske-jødiske skrifter findes ordet dæmon ikke, men i stedet bruges ordene ånd og ånder. Hvad er en dæmon ? En dæmon er en ånd, der tjener djævlen og som hører til her på jorden (jordbundet). Hvad er en ånd ? En ånd er en generel beskrivelse, som kan tilhøre flere kategorier : En ånd kan være en engel (en tjenende ånd) i Guds rige. En ånd kan være et menneskes ånd. En ånd kan være en dæmon i satans rige. En ånd kan være en engel (en sort engel) i satans rige. En ånd har desuden en sjæl med en tilhørende karakter som følelser, intellekt og en vilje. Ånder kan se : Og når de urene ånder så ham, faldt de ned for ham og råbte og sagde: »Du er Guds Søn!« (Mark 3,11 - Mark 3,12) Ånder kan høre : Men Jesus spurgte ham og sagde: »Hvad er dit navn?« Han svarede: »Legion«; thi mange onde ånder var faret i ham. (Luk 8,30 - Luk 8,31) Ånder kan tale : Og når de urene ånder så ham, faldt de ned for ham og råbte og sagde: »Du er Guds Søn!« (Mark 3,11) Ånder har følelser som frygt, vrede, jalusi, bitterhed, ked af det, osv. Du tror, at Gud er én; deri gør du ret; det tror de onde ånder også — og skælver. Jak 2,19 - Jak 2,20 Ånder har en vilje : Og de onde ånder bad ham og sagde: »Hvis du uddriver os, så send os i svineflokken.« Og han sagde til dem: »Gå!« Så fo'r de ud og fo'r i svinene; og se, hele flokken styrtede sig ud over brinken ned i søen og omkom i bølgerne. (Matt 8,31 - Matt 8,33) Ånder har overnaturlige krafter : Han var nemlig ved at byde den urene ånd fare ud af manden. Thi gang på gang havde den slæbt af sted med ham, og så havde de bundet ham med lænker og fodjern og holdt vagt over ham, men han sønderrev, hvad man bandt ham med, og blev af den onde ånd drevet ud i ørkenerne. (Luk 8,29) Hvilke problemer kan en ånd/dæmon medfører ? Nogle af de mest gænse problemer en ånd/dæmon forårsager er : Frygt og angst, hukommelsesvigt, ekstrem vrede, tvangstanker, tanker om selvmord, nedtrykthed, hovedpine, afhængighed, overspiseri, homosekualitet og perverse seksuelle vaner. Forskellige sygdomme, smerter og lidelser på legmet. Vanskeligheder med at læse biblen og tro på Jesus. De fire hovedkategorier af ånder 1. Sygdomsånder 2. Svaghedsånder 3. Urene ånder 4. Onde ånder Sygdomsånder forårsager sygdom og lidelse. Svaghedsånder forårsager afhængighed og bundethed som f.eks. narkomani, overspisning eller ludomani. Man kan blive afhængigt af alt, hvad man kan lide. Måden man finder ud af om man er afhængig på, er at man prøver at undlade at gøre det man er vant til. F.eks at ryge eller at overspise. Ofte er afhængigheden bygget på et under- liggende sår i sjælen, som forkastelse eller andre umødte behov i ens liv. Det er derfor helt nødvendigt at få helbredelse af sjælen ind sammen med en eventuel udfrielse. Urene ånder betyder ånder af sexlyst og perversiter. Onde ånder betyder ånder der gør oprør imod Gud og mennesker igennem onde tanker, udtalelser og handlinger som f. eks. vrede, had bitterhed, religiøsitet (falsk gudsdyrkelse), mord, selvmord, depressioner, håbløshed, vantro, stolt og hovmod, frygt osv. Adressering af dæmoner Der er tre måder hvorpå man kan tiltale en ånd på. 1. Direkte adressering 2. Indirekte adressring af funktionen 3. Indirekte adressering ved hjælp af synden Direkte adressering Direkte addressering bruges til at byde over en specifik ånd i Jesus navn, når man har fået den åbenbaret eller den besatte person selv kender den. Ånderne dækker sig ofte som personlige skytsengle, åndelige guider og hjælpere, guruer og afdøde familie medlemmer. Indirekte adressring af funktionen Bruges når man endnu ikke kender åndens navn, men kender den effekt. F.eks. frygt, forkastelse eller en bestemt smerte. Ånder og energi / kraft hører sammen, så hver gang man taler om en ånd, taler man også om dens kraft. Og hver gang man taler om en energi / kraft, taler man også om en ånd. Dette er grunden til at man kan tiltale en ånd gennem dens funktion. Indirekte adressering ved hjælp af synden  Man kan også bruge synden som indirekte adressering til at byde over ånden i Jesu navn. Synden er indgangspunktet, som giver satan den legale ret til at optræde i den besattes liv. Derfor kan man byde over enhver dæmon der er kommet ind pga. en bestemt synd. Dæmoners navne Dæmoner har alle entydige navne, men de kan også adresseres og benævnes gennem deres funktion som f.eks. vrede, had, vantro, frygt, utilgivelighed. Beslægtede grupperinger af dæmoner 1. Forkastelse Bitterhed Had Vrede Utilgivelighed 2. Kritik Anklager Dømmesyge Sladder Bagtalelse 3. Sløvhed Træthed Dovenskab Passivitet Manglende selvvilje 4. Verdslighed Lunkenhed Ligegyldighed Manglende gudsfrygt Uansvarlighed 5. Vantro Tvivl Tvesind Frygt Bekymring 6. Selvretfærdighed Stolthed Negativitet Opgivenhed Håbløshed Kæder af dæmoner Dæmoner i biblen Dæmoner i historien Dæmoner og sygdom
De er udpræget egoistiske De lyver De er meget stolte
Typiske karakter tegn på dæmon besatte personer  
Ti tegn på en besættelse 1) Lavt energiniveau 2) Karakterskift og humør-     svingninger 3) Indre stemmer, der taler til en 4) Misbrug af stoffer og alkohol 5) Impulsiv opførsel 6) Hukommelsesproblemer 7) Dårlig koncentration 8) Pludselig bekymring eller     depression 9) Pludselige fysiske problemer     uden klar årsag 10) Kraftige emotionelle og fysiske       reaktioner ved at beskæftige       sig med emnet.
Sygdom og svaghed Så vandrede Jesus omkring i alle byer og landbyer, lærte i deres synagoger og prædikede evangeliet om Riget og hel- bredte al slags sygdom og svaghed. (Matt 9,35 - Matt 9,36) Han kaldte sine tolv disciple til sig og gav dem magt over urene ånder, så de kunne uddrive dem og helbrede al slags sygdom og svaghed (Matt 10,1) Men endnu mens han gik derhen, rev og sled den onde ånd i ham. Da talte Jesus strengt til den urene ånd og helbredte drengen og gav ham tilbage til hans fader. (Luk 9,42)
Urene og onde ånder Han var nemlig ved at byde den urene ånd fare ud af manden. Thi gang på gang havde den slæbt af sted med ham, og så havde de bundet ham med lænker og fodjern og holdt vagt over ham, men han sønderrev, hvad man bandt ham med, og blev af den onde ånd drevet ud i ørkenerne. (Luk 8,29) Da talte Jesus strengt til den urene ånd og helbredte drengen og gav ham tilbage til hans fader. (Luk 9,42)
Advarsel ! Denne hjemmeside er kun for bekendende kristne der ønsker eller har et personligt forhold til Gud. Hjemmesiden har ingen relevans for folk der tror at de kristne, men ikke er det ! Man bliver ikke en kristen fordi man bor i et “kristent land” Man bliver heller ikke kristen bare fordi man er barnedøbt. Barnedåben er en velsignelse, dedikation og overgivelse fra forældres side, men ikke en bekendelse fra den døbte. Den eneste måde at blive kristen på er gennem personlig åbenbaring eller vished (tro), hvor Herren Jesus giver sig til kende for én. Dette skal efterfølges af en personlig bekendelse fra mennesket til Gud.
Vejledere Visse kriterier skal være opfyldt for at kunne agere som vejleder : 1. Selve troen og gudsforholdet skal være i orden. 2. Kærligheden til at hjælpe andre mennesker skal gå foran. 3. Kundskab og erfaringer med henblik på udfrielse. 4. Ansvarlighed og 100 % diskretion, så der kan opbygges et godt tillidsforhold. Det bedste udgangspunkt er altid, at man finder og vælger sin vejleder selv. Ved at forhøre dig i din egen kirke omkring emnet og bagefter opbygger tillid til en eller flere bestemte personer gennem samtaler og samvær. Hvis de ikke kan acceptere emnet i din nuværende kirke bliver du nødt til at finde en anden kirke for at få den hjælp du har brug for. Det betyder ikke at du skal skifte kirke, men blot at du går derhen, hvor du kan få den rette hjælp.
Advarsel ! Hvis du er på medicin er det meget vigtigt, at du forsætter med medicinen, som du plejer indtil du er helt fri.  Når man efter en udfrielse er fri, føler man ofte medicinen, som en slags unødvendig belastning og helt overflødigt. Det er et tydeligt tegn på at kroppen ikke længere har brug for medicinen. Hvis man slipper medicinen for tidligt kan det medføre depressioner, aggressioner og andre uønskede handlinger. Derfor skal man vente med at slippe medicinen til man er helt fri.  
Jesu disciple uddrev ånder På jeres vandring skal I prædike og sige: ›Himmeriget er kommet nær!‹  Helbred syge, opvæk døde, rens spedalske, uddriv onde ånder! I har fået det for intet, giv det for intet! (Matt 10,7 - Matt 10,9)
Advarsel imod udfrielse af ikke troende ! Men når den urene ånd er faret ud af mennesket, vandrer den igennem vandløse steder og søger hvile, men finder den ikke. Så siger den: › Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg gik ud af,‹ og når den kommer, finder den det ledigt, fejet og pyntet. Så går den bort og henter syv andre ånder, værre end den selv, og de kom- mer ind og tager bolig dér; da bliver det sidste værre for dette menneske end det første. Således skal det også gå denne onde slægt.« (Matt 12,43 - Matt 12,45)
Farisærerne og de skriftkloge uddrev også dæmoner og ånder, men ikke ved Guds ånd ! Og hvis jeg uddriver onde ånder ved Beelzebul, ved hvis hjælp uddriver så jeres egne til- hængere dem? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds Ånd, jeg uddriver onde ånder, så er jo Guds rige kommet til jer. (Matt 12,27 - Matt 12,29)
Disse tegn skal følge de troende ! Og disse tegn skal følge dem, der tror: i mit navn skal de uddrive onde ånder; de skal tale med nye tunger; de skal tage på slanger, og hvis de drikker dødbringende gift, skal det ikke skade dem; på syge skal de lægge hænder, og de skal blive raske.« (Mark 16,17 - Mark 16,18)
Autoriteten og kraften i Jesu navn Og de halvfjerds vendte glade tilbage og sagde: »Herre! også de onde ånder er os lydige i dit navn.« (Luk 10,17 - Luk 10,18)
Engle er ånder i Guds tjeneste Er de ikke ånder i Guds tjeneste, som sendes ud til hjælp for deres skyld, der skal arve frelse? (Hebr 1,14)
Udfrielse gennem symbolik og genstande Og Gud gjorde usædvanlige undergerninger ved Paulus' hænder, så man endog bragte tørklæder og bælter fra hans legeme til de syge, og syg- dommene veg da fra dem, og de onde ånder fo'r ud. (ApG 19,11 - ApG 19,13)
Udfrielse og sygdom hænger ofte sammen Thi der var mange, som havde urene ånder, og ånderne fo'r ud under høje skrig; og mange lamme og halte blev helbredt (ApG 8,7)
Advarsel !  Udfrielse er kun for troende ! Men også nogle af de om- vandrende jødiske åndemanere forsøgte at nævne Herren Jesu navn over dem, som havde de onde ånder, idet de sagde: »Jeg besværger jer ved den Jesus, som Paulus prædiker.« Blandt dem, som gjorde dette, var der syv sønner af Skeuas, en jødisk ypperstepræst. Men den onde ånd svarede og sagde til dem: »Jesus kender jeg, og om Paulus ved jeg besked, men I, hvem er I?«   Og manden, i hvem den onde ånd var, sprang ind på dem og overmandede dem alle sammen og mishandlede dem sådan, at de måtte flygte nøgne og sårede ud af huset. (ApG 19,13 - ApG 19,17)
Apostlene uddrev ånder og helbredte på deres vej. Thi der var mange, som havde urene ånder, og ånderne fo'r ud under høje skrig; og mange lamme og halte blev helbredt (ApG 8,7)
Udfrielse i frastand Men en kvinde, hvis lille datter var besat af en uren ånd, kom straks, da hun havde hørt om ham, og faldt ned for hans fødder; det var en hedensk kvinde, af syrisk-fønikisk herkomst. Hun bad ham om at uddrive den onde ånd af hendes datter. Og han sagde til hende: »Lad først børnene blive mætte; thi det er ikke smukt at tage børnenes brød og kaste det til de små hunde.«   Hun svarede og siger til ham: »Jo, Herre! også de små hunde æder dog under bordet af børnenes smuler.«  Da sagde han til hende: »Fordi du sagde dette, så gå kun hjem; den onde ånd er faret ud af din datter.«   Og hun gik til sit hus og fandt barnet liggende på lejet og den onde ånd faret ud. (Mark 7,25 - Mark 7,30)
Helbredelse og udfrielse i Guds nærvær uden forbøn. Ja, man bar endogså de syge ud på gaderne og lagde dem på bårer og senge, for at, når Peter kom gående, i det mindste hans skygge kunne falde på nogen af dem. Endog fra byerne i Jerusalems omegn strømmede mængden sammen og kom med syge og med folk, som var plagede af urene ånder, og de blev alle helbredt. (ApG 5,15 - ApG 5,16)
Udfrielse af en spådomsånd Så skete det engang, da vi gik ud til bedehuset, at vi mødte en pige, som var besat af en spådomsånd og skaffede sine herrer stor fortjeneste ved at spå. Hun fulgte bag efter Paulus og os andre, råbte og sagde: »Disse mænd er den højeste Guds tjenere, og de forkynder jer frelsens vej.« Og det gjorde hun i mange dage. Så harmedes Paulus over det, og han vendte sig om og sagde til ånden: »Jeg byder dig i Jesu Kristi navn at fare ud af hende.« Og den fo'r ud i samme stund. (ApG 16,16 - ApG 16,19)
Udfrielse gennem symbolik og genstande Og Gud gjorde usædvanlige undergerninger ved Paulus' hænder, så man endog bragte tørklæder og bælter fra hans legeme til de syge, og sygdom- mene veg da fra dem, og de onde ånder fo'r ud. (ApG 19,11 - ApG 19,13)
Dæmoner