Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste Nyeste  artikler
Hvordan læser man biblen ?  exercitation in. Dolore deserunt fugiat sunt in nostrud cupidatat anim voluptate. Hvor kommer skrifterne fra ?  id lorem incididunt cillum proident do. Occaecat, incididunt ut dolor officia
Forvandlingen gennem Guds ord “Biblen” Jesus siger til dem: »Min mad er at gøre hans vilje, som sendte mig, og fuldbyrde hans gerning. (Joh 4,34 - Joh 4,35) Ligesom i det naturlige, så bestemmer det man spiser hvordan man vokser. Gud har beredt sit ord som mælk, brød og kød. En fuldkommen velafbalanceret diæt for den rette opbygning og udvikling for hans børn. En daglig diæt af det sande ord fra Gud vil sikre vores forsætte vækst ifølge Guds vilje. Den åndelige modenhed af enhver kristen er direkte relateret til hans overgivelse til Guds ord. Hvorfor er så mange kristne åndeligt ude af form, umodne og frugtløse ? Fordi de ikke er overgivet til Guds ord "Biblen". Jesus omtalte det i Markus 4,24 : Og han sagde til dem: "Agt på, hvad I hører! Det mål [tanker og bibelstudie], I måler med [til sandheden I hører], med det skal I selv få tilmålt [visdom og indsigt], ja, I skal få tilgift [udover det]. Thi den, som har, ham skal der gives; og den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har." (Mark 4,24 - Mark 4,25) I den engelske udgave står det endnu tydeligere : "And He said to them, ''Be careful what you are hearing. The measure [of thought and study] you give [to the truth you hear] will be the measure [of virtue and knowledge] that comes back to you -- and more [besides] will be given to you who hear'' (Mark 4:24 Amplified). Alt hvad Gud gør kommer gennem Hans ord og Hans ånd. I den samme grad, som vi overgiver os  til Hans ord, er det den samme grad som vi får forvandlingens kraft af det samme ord. Han har tillagt Hans ord "dynamis" dvs. Guds kraft, til at forvandle vores liv, indtil det statiske mål af fuldkommenhed i Jesus Kristus. Paulus forstod denne sandhed og da han skulle forlade de ældste i Efferserne, anbefalede han "ordet af Guds nåde", til forvandling af deres sjæle. Så overgiver jeg jer nu til Herren og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle de hellige. (ApG 20,32 - ApG 20,33) I den engelske udgave står der : "And now [brethren], I commit you to God [I deposit you in His charge, entrusting you to His protection and care]. And I commend you to the Word of His grace [to the commands and counsels and promises of His unmerited favor]. It is able to build you up and to give you [your rightful] inheritance among all God''s set-apart ones (those consecrated, purified, and transformed of soul)" (Acts 20:32 Amplified). Guds ord er beregnet til at bevare, rense og forvandle vores sjæle, således at vi kan få del i arven af evigt liv i Jesus Kristus. For at fuldføre dette, gav Jesus sit liv på korset, for at gøre os til et helligt præsteskab og et tempel som Guds iværende bolig. Han bestemte Hans ord og Hans Ånd til at fylde os for begge disse formål, gennem Hans guddommelige arbejde af helliggørelsen. Hellige dem ved sandheden! dit ord er sandhed (Joh 17,17). Vi må være i Guds ord for at opdage sandheden, som sætter os fri fra synd og helliggør os for at blive et helligt præsteskab og Hans helligdom. Guds ord arbejder inden i os for at vise os vores behov for helliggørelse og for at producere omvendelse lige såvel som at producere den tro, som er nødvendig for at opnå Guds løfter i Kristus. Frugterne af Guds rige er resultatet af at modtage Hans ord med forståelse. (se mattæus. 13,24). Forståelse kommer fra Guds mund, (åbenbaring) når vi læser og tænker og summer, over Guds ord. Thi Guds ord er levende og virkende og skarpere end noget tveægget sværd og trænger så dybt ind, at det sønderdeler sjæl og ånd, marv og ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. (Hebr 4,12 - Hebr 4,13) Hans præster er Hans disciple, som studere Hans ord. Vi kan kun fuldføre Guds mål, eftersom vi har ordet i os og kontinuerligt lever i Hans ord. Så snart Herren helliggør os, forvandler Han det nye menneske gennem Hans ord og Hans Ånd. Skik jer ikke lige med denne verden, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, så I må kunne skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, velbehagelige og fuldkomne. (Rom 12,2) Og alle vi, som med utildækket ansigt skuer Herrens herlighed i et spejl, forvandles til det samme billede, fra herlighed til herlighed, eftersom det kommer fra Åndens Herre. (2 Kor 3,18) Og i den engelske udgave står der : "And all of us, as with unveiled face, [because we] continued to behold [in the Word of God] as in a mirror the glory of the Lord, are constantly being transfigured into His very own image in ever increasing splendor and from one degree of glory to another; [for this comes] from the Lord [Who is] the Spirit" (2 Corinthians 3:18 Amplified). Vi må lære Guds riges veje ved en fornyelse af vores sind gennem Guds ord "Biblen". Når vi kontinuerligt kigger ind i spejlet af Guds ord, forvandler Han os til Hans lighed og herlighed. Hans ord afslører hvad der ikke er af Gud på samme tid, som det afsløre hvad der er af Gud. Når vi modsvare på Hans ord i Helligåndens kraft, bliver vi forvandlet foran Ham. Vores skæbne er at blive transformeret til et billede af retfærdighed og hellighed i Jesus Kristus, således at vi kan herliggøre Gud her på jorden, gennem vores tjeneste, som et helligt præsteskab. Vi kan kun blive forvandlet til et helligt præsteskab ved at blive i Guds ord under Helligåndens salvelse. Den allerførste grund til at vi ikke ser manifestationerne af den herliggjorte kirke i Jesus Kristus, er fordi de allerfleste kristne ikke bliver i Guds ord. Herren gør det ganske klart i Efferserne:  I mænd! elsk jeres hustruer, ligesom Kristus elskede kirken og gav sig selv hen for den, for at han kunne hellige den, idet han rensede den i vandbadet ved ordet, og for at han således kunne fremstille kirken for sit åsyn som herlig, uden plet eller rynke eller andet sådant, nej, den skulle være hellig og dadelfri. (Ef 5,25 - Ef 5,28) Jesus har allerede fuldført det nødvendige arbejde på korset. Det er fuldbragt! Men hvis vi ikke bliver i ordet, vil vi heller ikke opnå Hans helliggørelse og derfor vil vi ikke blive Hans herliggjorte kirke, uden plet eller rynke, som helliggjorte og dadelfrie. Det største bedrag Satan har forført Kristi legme med, er løgnen, at få os til at tro at det er i orden uden den daglige overgivelse og fornyelse i det rene ord fra Gud. Så længe som han kan holde os væk fra sandheden, har han en tankebygning og et fæstningsværk i vores sind, som før eller senere vil føre os til fortabelse. Profeten Jeremias taler om resultatet af et liv uden Guds ord. "Hvem kan jeg tale til og advare, så de hører? De er ude af stand til at lytte, deres ører er uomskårne. Herrens ord spotter de, de vil ikke vide af det. (Jer 6,10) Gud frelste os med en sult og desperation for Hans ord "Biblen". Hvis du ikke gav gensvar på denne sult og desperation ved at læse Guds ord, er den sandsynligvis død og Hans ord er lagt på køl. Så længe du ikke bliver oplyst af Guds ord, vil du ikke blive i det. Og hvis du ikke bliver i Ordet, vil du heller ikke få forståelse og åbenbaringer. Og uden forståelse og åbenbaring er der ikke nogen lydighed. Uden lydighed står du på skiftende grund, som ikke vil bestå når livets storme kommer. Vores styrke til at blive stående findes i vores lydighed imod Hans ord og vores lydighed er resultatet af at vi bliver i Hans ord indtil det virker forståelse og åbenbaring. Derfor: enhver, der hører de ord, jeg her har sagt, og handler efter dem, han ligner en klog mand, som byggede sit hus på klippegrund. Og regnen styrtede ned, og vandstrømmene kom, og vindene blæste og kastedes mod det hus, men det faldt ikke; thi dets grundvold var lagt på klippen. Men enhver, der hører de ord, jeg her har sagt, og ikke handler efter dem, ligner en dåre, som byggede sit hus på sand. Og regnen styrtede ned, og vandstrømmene kom, og vindene blæste og slog imod det hus; og det faldt, og dets fald var stort." (Matt 7,24 - Matt 7,27) Og til mennesket sagde han:" At frygte Herren, det er visdom, at holde sig fra det onde er indsigt." (Job 28,28) Når du forstår Guds ord, vil du adlyde det. Når du går i lydighed imod Hans ord, vil du også gå i Guds favør og have Guds kraft med dig. Men det starter med at blive en discipel, som bliver i Guds ord, således at du kan blive en del af Hans herliggjorte kirke i Jesus Kristus. Hvis du har mistet lyset af Guds ord; Hvis du har mistet lysten, sulten og appetitten på Guds ord. Så bed og spørg Gud om Han ikke vil genskabe sulten og give dig en hunger og desperationen for Hans ord igen. Når du beder i overensstemmelse med Hans vilje, vil Han altid gøre det for dig. Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. Thi enhver, som beder, han får, og den, som søger, han finder, og den, som banker på, for ham skal der lukkes op. Eller er der iblandt jer nogen, som vil give sin søn en sten, når han beder om brød, eller give ham en slange, når han beder ham om en fisk? Når da I, som er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres Fader, som er i Himlene, give gode gaver til dem, som beder ham! (Matt 7,7 - Matt 7,11). Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad som helst I vil, og I skal få det. Derved er min Fader herliggjort, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple. (Joh 15,7 - Joh 15,8)
Forvandlingen gennem Guds ord “Biblen”  "og som nyfødte børn hige efter ordets uforfalskede mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse" (1 Pet 2,2 - 1 Pet 2,3)
This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
Ti tegn på en besættelse 1) Lavt energiniveau 2) Karakterskift og humør-     svingninger 3) Indre stemmer, der taler til en 4) Misbrug af stoffer og alkohol 5) Impulsiv opførsel 6) Hukommelsesproblemer 7) Dårlig koncentration 8) Pludselig bekymring eller     depression 9) Pludselige fysiske problemer     uden klar årsag 10) Kraftige emotionelle og fysiske       reaktioner ved at beskæftige       sig med emnet.
Advarsel ! Denne hjemmeside er kun for bekendende kristne der ønsker eller har et personligt forhold til Gud. Hjemmesiden har ingen relevans for folk der tror at de kristne, men ikke er det ! Man bliver ikke en kristen fordi man bor i et “kristent land” Man bliver heller ikke kristen bare fordi man er barnedøbt. Barnedåben er en velsignelse, dedikation og overgivelse fra forældres side, men ikke en bekendelse fra den døbte. Den eneste måde at blive kristen på er gennem personlig åbenbaring eller vished (tro), hvor Herren Jesus giver sig til kende for én. Dette skal efterfølges af en personlig bekendelse fra mennesket til Gud.
Salveolie Herren talte til Moses og sagde: Du skal tage balsamstoffer af bedste slags: 500 sekel stakte, halvt så meget, 250 sekel, vel- lugtende kanel, og 250 sekel vellugtende kalmus, desuden 500 sekel kassia efter hellig- dommens vægt og en hin olivenolie. Det skal du lave til en hellig salvningsolie, en krydret salveblanding, som en salveblander laver den; det skal være en hellig salvningsolie. Med den skal du salve Åben- baringsteltet, Vidnesbyrdets ark, bordet og alle genstandene på det, lysestagen og red- skaberne til den, røgelsesoffer- alteret, brændofferalteret og alle redskaberne til det samt bækkenet og fodstykket til det. Du skal hellige dem, så de bliver højhellige; enhver, som rører ved dem, bliver hellig. Du skal salve Aron og hans sønner og hellige dem til at gøre præstetjeneste for mig. Og du skal sige til israelitterne: Dette skal være min hellige salvningsolie, slægt efter slægt; den må ikke hældes ud over noget menneske, og I må ikke fremstille nogen olie i samme forhold som den. Den er hellig; den skal være hellig for jer. Enhver, der blander salve som den og giver den til en uindviet, skal udryddes fra sit folk. 2 Mos 30,22 - 2 Mos 30,33
Vejledere Visse kriterier skal være opfyldt for at kunne agere som vejleder : 1. Selve troen og gudsforholdet skal være i orden. 2. Kærligheden til at hjælpe andre mennesker skal gå foran. 3. Kundskab og erfaringer med henblik på udfrielse. 4. Ansvarlighed og 100 % diskretion, så der kan opbygges et godt tillidsforhold. Det bedste udgangspunkt er altid, at man finder og vælger sin vejleder selv. Ved at forhøre dig i din egen kirke omkring emnet og bagefter opbygger tillid til en eller flere bestemte personer gennem samtaler og samvær. Hvis de ikke kan acceptere emnet i din nuværende kirke bliver du nødt til at finde en anden kirke for at få den hjælp du har brug for. Det betyder ikke at du skal skifte kirke, men blot at du går derhen, hvor du kan få den rette hjælp.
Guds ord og åbenbaring i forhold til det troende menneske ! Men han svarede og sagde: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund.‹ « (Matt 4,4 - Matt 4,5)