Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste
Abba Abba er et aramaisk ord, som betyder »fader« Adept i okkult sprogbrug en person. som kender og behersker naturens  hemmeligheder, dvs, en som mestrer esoterisk visdom. Afgrunden Afgrunden er gengivelse af et hebraisk og et græsk ord, som betyder »Dødsriget«, ofte tillige tænkt som de onde ånders opholdssted; Åb 9,11 omtales afgrundens engel, d.v.s. herskeren over Dødsriget. Akashakrøniken eller akashaarkivet Akasha er ifølge det okkulte verdensbillede det femte element, i hvilket alt, som sker i tidens løb, sætter sig spor. Akashakrøniken er med andre ord en slags kosmisk hukommelse, som visse personer menes at kunne aflæse. Aksiom   påstand der uden at bevises lægges til grund for videre argumentation Akupunktur kinesisk metode for sygdomsbehandling. Der indføres nåle i kroppen efter et ganske bestemt mønster. Det er ikke videnskabelig klarlagt nogen forklaringsmodel på virkningerne. Metoden bygger på det grundprincip, at mennesket er ét med naturen, gennem livsenergiens gennemstrømning af kroppen. Albigensere  (katharer) gnostiske bevægelser, som i middelalderen var udbredte først og fremmest i det sydlige Frankrig. De blev tilintetgjort ved et korstog i årene 1209 - 1229. Almætige Almægtige, den se Zebaot. Amen Amen er et hebraisk ord, der bruges med bekræftende eller forsikrende betydning = »det står fast!« »det er sikkert!« »sandelig!« »det ske!« eller lignende Analogi overensstemmelse, lighed. Antropo menneske-, vedr, mennesket Antroposofi en filosofi udformet af Rudolf Steiner. Man lærer blandt andet at mennesket gennem træning af sine åndsevner kan nå til en mystisk erkendelse af en oversanselig verden. Antikrist Antikrist er et græsk ord, som betyder »Mod-Kristus« Apokalypse skrift om verdens undergang. Apostel Apostel er et græsk ord, der betyder »udsending. Areopagus en efter krigsguden Ares opkaldt lille høj ved torvet i Athen, hvor stadens højeste domstol på bestemte dage holdt sine møder. Arketype oprindeligt billede eller forestilling, som er fælles for alle mennesker uafhængigt af køn, kultur og religion. Arketyper kan f.eks. fremtræde i drømme. Begrebet blev udmøntet af C.G. Jung, som mente,  at arketyperne findes lagrede i det kollektivt ubevidste hos menneskeheden. Arketyper  en betegnelse Jung brugte for nedarvede grundtyper af fællesmenneskelig karakter. Handlinger og reaktioner der kommer fra det ubevidste, og som under de rigtige forhold kan komme til udtryk i myter, religiøse forestillinger, sagn, kunst samt i drømme og visioner. Asiark  betyder »Asiens behersker« Askese streng tilbageholdenhed, selvforsagelse. i ekstreme tilfælde selvplagen Astrologi stjernetydning hvor man mener udfra stjernebillederne at kunne forudsige begivenheder og tilstande. Astrallegeme en for almindelige mennesker usynlig "skal" om den fysiske krop, et højere væsensled hos mennesket. Astrallegemet en del af menneskets aura. Se aura. Astralplan verden - et niveau af virkeligheden, som er højere end det fysiske plan, men samtidig overskygger denne. Ifølge okkulte teorier er astralplanet så plastisk, at tanken skaber den virkelighed, individet kan møde i denne dimension. Astralprojektion teknikker, som fremkalder oplevelser af, at bevidstheden (sjælen) forlader kroppen. Trænede personer mener, at det er muligt at foretage astralrejser i den fysiske verden eller i højere planer af virkeligheden. Astralvæsen  væsner, som okkultister tror, lever i astralverdenen. Atlantis et i havet nedsunket sagnrige, som omtales af Platon. I nutidig esoterik påstås Atlantis at være urhjemmet for den tidløse visdom. Ægypternes okkulte kundskaber skal have været en arv fra Atlantis. I teosoflske og antroposofiske spekulationer om menneskehedens udvikling indtager Atlantis en vigtig plads. Atman  ord på det indiske sprog sanskrit. som i hinduismen betegner menneskets sande identitet. Atman er identisk med brahman, det altomfattende guddommelige princip. I teosofi og antroposofi betegner at man det højeste væsensled hos mennesket. Dette opfattes som værende ét med det guddommelige. Audition  åbenbaring i form af stemmer, Aura en forestilling om at et fysisk legeme er omgivet af et energifelt. Denne udstråling kaldes for et menneskes aura, og består af tre forskellige lag. De forskellige lag varierer i farvestyrke og størrelse alt efter det individuelle menneskes fysiske tilstand og åndelige udvikling. Aura-læsning er at være istand til at se denne aurastruktur og tyde, hvad det siger om det enkelte menneske. Aura-læsning se aura. Aura-struktur ægformet energifelt, som omgiver menneskekroppen. Sensitive personer mener, at de ser menneskets aura som et strålende lys i regnbuens farver, I okkulte teorier identificeres auraen med menneskets højere væsensled.        Avatar i hinduismen en inkarnation af en guddom, ofte guden Vishnu. Avatarernes fremtræden knyttes til krisetider på jorden, hvorfor disse kan opfattes som frelsere.
Ordliste A  A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å
This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
Ti tegn på en besættelse 1) Lavt energiniveau 2) Karakterskift og humør-     svingninger 3) Indre stemmer, der taler til en 4) Misbrug af stoffer og alkohol 5) Impulsiv opførsel 6) Hukommelsesproblemer 7) Dårlig koncentration 8) Pludselig bekymring eller     depression 9) Pludselige fysiske problemer     uden klar årsag 10) Kraftige emotionelle og fysiske       reaktioner ved at beskæftige       sig med emnet.
Advarsel ! Denne hjemmeside er kun for bekendende kristne der ønsker eller har et personligt forhold til Gud. Hjemmesiden har ingen relevans for folk der tror at de kristne, men ikke er det ! Man bliver ikke en kristen fordi man bor i et “kristent land” Man bliver heller ikke kristen bare fordi man er barnedøbt. Barnedåben er en velsignelse, dedikation og overgivelse fra forældres side, men ikke en bekendelse fra den døbte. Den eneste måde at blive kristen på er gennem personlig åbenbaring eller vished (tro), hvor Herren Jesus giver sig til kende for én. Dette skal efterfølges af en personlig bekendelse fra mennesket til Gud.
Vejledere Visse kriterier skal være opfyldt for at kunne agere som vejleder : 1. Selve troen og gudsforholdet skal være i orden. 2. Kærligheden til at hjælpe andre mennesker skal gå foran. 3. Kundskab og erfaringer med henblik på udfrielse. 4. Ansvarlighed og 100 % diskretion, så der kan opbygges et godt tillidsforhold. Det bedste udgangspunkt er altid, at man finder og vælger sin vejleder selv. Ved at forhøre dig i din egen kirke omkring emnet og bagefter opbygger tillid til en eller flere bestemte personer gennem samtaler og samvær. Hvis de ikke kan acceptere emnet i din nuværende kirke bliver du nødt til at finde en anden kirke for at få den hjælp du har brug for. Det betyder ikke at du skal skifte kirke, men blot at du går derhen, hvor du kan få den rette hjælp.
Ordliste