This website is produced by Engelsby Consult - Lejrevej 14 - Allerslev - 4320 Lejre - © Copyright 2011
Start Synd Forbandelser Dæmoner Udfrielse Helbredelse Artikler Video Ordliste
Retssystemet Guds retssystem er loven, som blev givet til jøderne i anden mosebog og fortsætter i tredie, fjerde og femte mosebog. Gennem loven skulle livet og døden åbenbares direkte for jøderne og indirekte for alle mennesker på jorden. Loven består af lovbud, anordninger og påbud, og omfatter alle mosebøgerne, som jøderne kalder "Toraen". Jøderne og de jødiske skrifter henviser ofte til toraen, som "loven". Og det nye testamente i biblen, henviser ofte til mosebøgerne (toraen) og de profetiske bøger, omtalt som "loven og profeterne". Loven blev givet for at synden skulle blive synligt og tydeliggjort i jødernes liv. For uden lov er der heller ingen dom. Loven blev givet direkte til jøderne, for at de kunne vælge mellem livet og døden, og mellem velsignelsen og forbandelsen. Indirekte blev de givet til alle mennesker for at de alle kunne vælge mellem, livet og døden, og mellem velsignelsen og forbandelsen. Hvis vi ikke havde færdselsloven, som fortæller os, hvornår vi kører for hurtigt, vil der heller ikke være nogen dom til at stadfæste en bøde. Hvis der ikke var en øvre hastighedsgrænse, ville vi ikke kunne vide om det var forkert at køre for hurtigt eller køre for langsomt. Men på grund af færdselsloven, som fortæller os at vi ikke må køre for hurtigt og endvidere fastsætter en øvre hastighedsgrænse, ved vi at vi skal køre med en lavere hastighed for ikke at overskride grænsen, som er stadfæstet gennem loven. Når vi kører for hurtigt kan man anklage os gennem færdselsloven, for at køre for hurtigt og hvis det er sandt, vil anklageren få medhold og der vil blive stadfæstet en dom, som vil resultere i en bøde. Når vi kører for langsomt er der ingen der kan anklage os for at kører for hurtigt.  Og hvis der alligevel er nogen der anklager os for at køre for hurtigt, selvom vi kører for langsomt, vil han aldrig kunne få ret gennem færdselsloven. Synd i vores liv giver Satan ret til at anklage os efter loven. Når Satan anklager os retmæssigt på grund af synd i vores liv, må Gud give ham medhold. Hvis Satan anklager os uretmæssigt vil han aldrig få medhold. Offersystemet Hele offersystemet blev givet til jøderne på grund af loven, for at vise dem Guds nåde. Hver gang der var en der syndede, skulle de bringe ofre for at blive renset og tilgivet. Uden blod af offerdyr var der ingen tilgivelse. Offersystemet hviler på loven, men er over loven.Hele dette offersystem viser os Guds nåde, som er et udtryk for Guds kærlighed til alle mennesker. Guds nåde stadfæster igen og igen at "loven" er sand og retfærdig og viser os vejen til liv, gennem vores sogneoffer ved nåden. Det vil sige et offer der skal sogne vores synd, hver eneste gang vi bryder loven. Endvidere pegede hele offersystemet hen på Jesus Kristus, som det eneste fuldendte sogneoffer, som skulle åbenbares langt senere og stå som sogneoffer for alle mennesker, når de først var kommet til tro på Ham. På grund af dette fuldendte sogneoffer skal vi ikke længere ofre blod af tyre og dyr, men i stedet omvende os og bede Jesus Kristus om tilgivelse for vores synder, når vi overtræder loven. Jesus er vores forsvarer og taler vores sag, hver eneste gang Satan anklager os. Når vi har synd i vores liv og Satan anklager os, står Jesus foran Guds trone, som vores forsvarer og taler vores sag. Hvis vi har omvendt os og bedt om tilgivelse for vores synd og fået den, vil Satan ikke få medhold i sine anklager imod os, fordi Jesus er vores fuldgyldige sogneoffer, og han må gå tomhændet bort igen. Hvis vi endnu ikke har omvendt os og bedt om tilgivelse, vil Satan få ret i hans anklager imod os og han vil få medhold. Vi kan altså vælge at leve under "loven" eller under "nåden". Hver gang vi begår en synd anklager Satan os og får os ind under loven og hver gang vi beder om tilgivelse for synden, kommer vi fri af loven og lever i nåden. Synd Alt hvad der divergere og går imod Guds vilje er synd. Enhver, der gør synd, begår dermed også lovbrud, ja, synd er lovbrud. Og I ved, at han åbenbaredes, for at han skulle bære synden; og der er ikke synd i ham. Enhver, der bliver i ham, synder ikke; enhver, der synder, har hverken set ham eller kendt ham. (1 Joh 3,4 - 1 Joh 3,6)  Johannes går videre og taler om begrebet retfærdighed kontra synd. Børnlille, lad ingen føre jer vild. Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig, ligesom Han er retfærdig. Den, der gør synd, er af Djævelen; thi Djævelen har syndet fra begyndelsen. Men derfor blev Guds Søn åbenbaret, for at han skulle tilintetgøre Djævelens gerninger. Enhver, der er født af Gud, gør ikke synd, thi Guds sæd bliver i ham; ja, han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. (1 Joh 3,7 - 1 Joh 3,10) Johannes deler synd op i to grupper : Der er synd til døden og der er synd der ikke er til døden.  Død betyder i første fase en adskillelse fra Gud. Det var denne død Gud mente, da Han sagde til Adam og Eva at de skulle dø, hvis de spiste af kundskabens træ. At de blev separeret og adskilt åndeligt fra Guds Ånd. Dette betød ikke, at de ikke oplevede Gud og Hans nærvær og talte med Gud. Det var først senere at menneskerne på jorden savnede behovet for at komme tættere på Gud og begyndte at påkalde Hans navn.  Dengang begyndte man at påkalde Herrens navn. (1 Mos 4,26) Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud Herren gav mennesket den befaling: »Du må spise af alle træerne i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!« (1 Mos 2,15 - 1 Mos 2,17) I næste fase betyder synd en sjælelig død og en degenerering af sjælen. Det er her vi skal finde årsagen til mange psykiske sygdomme og lidelser i mennesker. Sjælen er defineret som vores vilje, vores intellekt og vores følelser. Dette bevirker ofte mange legmelige / kødelige sygdomme og medfører til sidst en udgang på livet, som kan beskrives som den kødelige / legmelige død. Det er denne død, som vi kender og ofte taler om i almindelig tale. Sjælelige problemer er ofte årsagen til mange af vores legmelige sygdomme og problemer. Nogle enkelte observationer på sjælelige problemer der fører til legmelige sygdomme.   • Utilgivelighed, bitterhed og had medfører ofte Gigt. • Bagtalelse og sladder medfører ofte hovedpine og migræne. • Frygt og angst medfører ofte hudsygdomme og eksem. Synd til døden I allersidste fase betyder synd en evig fortabelse og en evig adskillelse fra Gud efter livet. Det er denne synd som Johannes her taler om som synd til døden. Hvis nogen ser sin broder begå en synd, som ikke er til døden, så skal han bede, og han vil give ham liv, hvis han da er blandt dem, der ikke synder til døden. Der er en synd til døden; det er ikke med hensyn til den, jeg siger, man skal bede. Al uretfærdighed er synd; men der er synd, som ikke er til døden. (1 Joh 5,16 - 1 Joh 5,17) Et eksempel på synd til døden er bespottelse imod Helligånden Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives menneskene, men bespottelse imod Ånden,skal ikke tilgives. Den, der taler et ord imod Menneskesønnen, ham vil det blive tilgivet; men den, der taler imod Helligånden, ham vil det ikke blive tilgivet, hverken i denne verden eller i den kommende. (Matt 12,31 - Matt 12,33) Løsninger på mange af vores sygdomme og andre problemer, skal derfor også findes i at gøre op med vores liv i omvendt rækkefølge. Et område der tit er ganske svært og uoverskuligt for den enkle person. Dels på grund af de svære og åbne sår i sjælen, som vi ofte bærer rundt på og dels fordi mennesket har fortrængt fortiden og de tilsyneladende uløselige problemer, for netop at kunne overleve og skabe sig en normal tilværelse. Til at gøre op med de gamle sår og problemer i ens liv har vi ofte brug for en vejleder der kan høre fra Gud og samtidig forstår forholdet mellem synd, sygdom og udfrielse, samt respektere mennesket og forstår Guds vilje og kærlighed. Gud elsker alle mennesker og har omsorg og kærlighed nok til alle, uanset hvad deres problemstilling er. Dette er Guds kærlighed til alle mennesker, gennem sin nåde, at vise sin godhed og genoprette det ødelagte forhold, forbinde vores sår og helbrede os, gennem troen på Guds søn Jesus, til evig frelse for alle der tror på ham. Misfoståelser Skriftsteder er blevet ofte blevet drejet og brugt i en forkert sammenhæng og derved er der gjort megen skade på kristi legme i form af byrder som, fordømmelse og skyldfølelser. Dette skriftsted der ofte blevet misbrugt til fordømmelse af rygning og drikning : Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv? I er jo købt og prisen betalt; ær derfor Gud i jeres legeme! (1 Kor 6, 19) Dette skriftsted handler derimod om utugt og hverken om ryge, drikke og madvaner. Om rygning  Der er desværre mange troende, der har en opfattelse af at det er en synd at ryge. Men der er intet bibelsk belæg for at rygning på trods af at det er beviseligt skadeligt, også er en synd. Dog skal man undgå at ryge, hvis man ligger andre til last og forleder andre til fald på grund af deres svaghed / afhæninghed. Hvis Helligånden taler til dig om at det er en synd; er det en synd for dig. Det er ikke ensbetydende med at det er en synd for alle andre mennesker. Hvis man er afhængig af at ryge, er vi af den opfattelse at man har en ånd af “svaghed og afhængighed” og dette sidste er en synd, fordi vi ikke skal lade noget få magten over os. Det er altså ikke rygningen i sig selv der er en synd, men afhængigheden i vores indre menneske der kontrollere os til at ryge der er en synd. Hvis du er ryger og føler dig fordømt, skal du spørge Helligånden til råds og Han vil åbenbare det for dig. Spiritus og vin Der er mange skriftsteder om vin og stærke drikke i biblen og biblen advarer ofte imod at indtage stærke drikke både i det nye og det gamle testamente. Dog er det ingen synd at drikke rødvin i sig selv. Men det er en synd at bringe en bror eller søstre til fald, hvis vedkommende har en svaghed for at drikke. Hvis man drikker for meget vin vil man typisk åbne op for en masse triggere, som leder videre til synd. Men at drikke vin i sig selv er ikke en synd, men en nydelse, hvis man kan moderere og kontrollere det. Igen er svaghed og afhængighed en synd fordi man ikke kan styre og kontrollere sit drikkeri og derved har man ladet noget få magten over sit liv. Indtagelse af vin i store mængder åbner op for negative åndelige oplevelser og man skal derfor passe meget på hvor meget man indtager. Hvis man indtager stærkere drikke, som snaps og andre former for spiritus, vil man blot åbne hurtigere op for disse negative oplevelser. Og drik jer ikke fulde i vin, det fører kun til udsvævelser; men lad jer fylde af Ånden (Ef 5,18) Mad og overspisning Hvis man behandlede de troendes madvaner på samme måde som vores ryge og drikke vaner, vil man undres over hvorfor fokus altid er på rygning og på at drikke. Overspisning er et af de allerstørste afhængigheds- problemer vi har i Danmark og i særdeleshed i vores kristne fællesskaber. Man kan næsten ikke komme til et møde uden at bordene er fyldt med fade og tallerkner, der bugner af kager og mad i overflod. Igen er det afhængigheden der er nøglen i vores hjerter. Alt er mig tilladt«, men ikke alt er gavnligt; »alt er mig tilladt«, men jeg skal ikke lade noget få magten over mig (1 Kor 6,12).
De er udpræget egoistiske De lyver De er meget stolte
Typiske karakter tegn på dæmon besatte personer  
Definition af synd Enhver, der gør synd, begår dermed også lovbrud, ja, synd er lovbrud. Og I ved, at han åbenbaredes, for at han skulle bære synden; og der er ikke synd i ham. Enhver, der bliver i ham, synder ikke; enhver, der synder, har hverken set ham eller kendt ham. (1 Joh 3,4 - 1 Joh 3,6)
Det genfødte menneske kan ikke synde Børnlille, lad ingen føre jer vild. Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig, ligesom Han er retfærdig. Den, der gør synd, er af Djævelen; thi Djævelen har syndet fra begyndelsen. Men derfor blev Guds Søn åbenbaret, for at han skulle tilintetgøre Djævelens gerninger. Enhver, der er født af Gud, gør ikke synd, thi Guds sæd bliver i ham; ja, han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. (1 Joh 3,7 - 1 Joh 3,10)
To grader af synd Hvis nogen ser sin broder begå en synd, som ikke er til døden, så skal han bede, og han vil give ham liv, hvis han da er blandt dem, der ikke synder til døden. Der er en synd til døden; det er ikke med hensyn til den, jeg siger, man skal bede. Al uretfærdighed er synd; men der er synd, som ikke er til døden. (1 Joh 5,16 - 1 Joh 5,17)
Synd til døden Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives menneskene, men bespottelse imod Ånden,skal ikke tilgives. Den, der taler et ord imod Menneskesønnen, ham vil det blive tilgivet; men den, der taler imod Helligånden, ham vil det ikke blive tilgivet, hverken i denne verden eller i den kommende. (Matt 12,31 - Matt 12,33)
Sygdom og svaghed Så vandrede Jesus omkring i alle byer og landbyer, lærte i deres synagoger og prædikede evangeliet om Riget og hel- bredte al slags sygdom og svaghed. Matt 9,35 - Matt 9,36 Han kaldte sine tolv disciple til sig og gav dem magt over urene ånder, så de kunne uddrive dem og helbrede al slags sygdom og svaghed (Matt 10,1) Men endnu mens han gik der- hen, rev og sled den onde ånd i ham. Da talte Jesus strengt til den urene ånd og helbredte drengen og gav ham tilbage til hans fader. (Luk 9,42)
Urene og onde ånder Han var nemlig ved at byde den urene ånd fare ud af manden. Thi gang på gang havde den slæbt af sted med ham, og så havde de bundet ham med lænker og fodjern og holdt vagt over ham, men han sønderrev, hvad man bandt ham med, og blev af den onde ånd drevet ud i ørkenerne. (Luk 8,29)
Advarsel ! Denne hjemmeside er kun for bekendende kristne der ønsker eller har et personligt forhold til Gud. Hjemmesiden har ingen relevans for folk der tror at de kristne, men ikke er det ! Man bliver ikke en kristen fordi man bor i et “kristent land” Man bliver heller ikke kristen bare fordi man er barnedøbt. Barnedåben er en velsignelse, dedikation og overgivelse fra forældres side, men ikke en bekendelse fra den døbte. Den eneste måde at blive kristen på er gennem personlig åbenbaring eller vished (tro), hvor Herren Jesus giver sig til kende for én. Dette skal efterfølges af en personlig bekendelse fra mennesket til Gud.
Vejledere Visse kriterier skal være opfyldt for at kunne agere som vejleder : 1. Selve troen og gudsforholdet skal være i orden. 2. Kærligheden til at hjælpe andre mennesker skal gå foran. 3. Kundskab og erfaringer med henblik på udfrielse. 4. Ansvarlighed og 100 % diskretion, så der kan opbygges et godt tillidsforhold. Det bedste udgangspunkt er altid, at man finder og vælger sin vejleder selv. Ved at forhøre dig i din egen kirke omkring emnet og bagefter opbygger tillid til en eller flere bestemte personer gennem samtaler og samvær. Hvis de ikke kan acceptere emnet i din nuværende kirke bliver du nødt til at finde en anden kirke for at få den hjælp du har brug for. Det betyder ikke at du skal skifte kirke, men blot at du går derhen, hvor du kan få den rette hjælp.
Ti tegn på en besættelse 1) Lavt energiniveau 2) Karakterskift og humør-     svingninger 3) Indre stemmer, der taler til en 4) Misbrug af stoffer og alkohol 5) Impulsiv opførsel 6) Hukommelsesproblemer 7) Dårlig koncentration 8) Pludselig bekymring eller     depression 9) Pludselige fysiske problemer     uden klar årsag 10) Kraftige emotionelle og fysiske       reaktioner ved at beskæftige       sig med emnet.
Gud ser alt og alle Thi Guds ord er levende og virkende og skarpere end noget tveægget sværd og trænger så dybt ind, at det sønderdeler sjæl og ånd, marv og ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen skabning er usynlig for ham, alt ligger blottet og udbredt for hans øjne; og ham skal vi stå til regnskab. (Hebr 4,12 - Hebr 4,13)
Drik jer ikke fulde Og drik jer ikke fulde i vin, det fører kun til udsvævelser; men lad jer fylde af Ånden (Ef 5,18)
Menighedstjenere Menighedstjenere bør lige- ledes være værdige mænd, der ikke er tvetungede, ikke forfaldne til megen vin og ikke søger skammelig vinding; (1 Tim 3,8 - 1 Tim 3,9)
Om utugt Fly utugt! enhver anden synd, som et menneske kan gøre sig skyldig i, er uden for legemet; men den, som bedriver utugt, synder imod sit eget legeme. Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv? I er jo købt og prisen betalt; ær derfor Gud i jeres legeme! (1 Kor 6,18 - 1 Kor 6,20)
Kar til ære og vanære Enhver, som nævner Herrens navn, skal holde sig fra uret- færdighed.«   I et stort hus er der ikke alene kar af guld og sølv, men også af træ og ler, og nogle til ære, andre til vanære.   Hvis nogen holder sig ren og fjernt fra disse, skal han være et kar til ære, helliget, nyttigt for husets herre, brugbart til alt godt arbejde. (2 Tim 2,19 - 2 Tim 2,21)
Om dømmesyge Døm ikke, for at I ikke skal dømmes; thi den dom, I dømmer med, med den skal I selv dømmes, og det mål, I måler med, med det skal I selv få tilmålt.   Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men bjælken i dit eget øje lægger du ikke mærke til? Eller hvor kan du sige til din broder: ›Lad mig tage splinten ud af dit øje;‹ og se, der sidder en bjælke i dit eget øje. Hykler! tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart til at tage splinten ud af din broders øje. (Matt 7,1 - Matt 7,5)
Urenhed kommer indefra Hør og forstå: Ikke det, der går ind i munden, gør mennesket urent, men det, der går ud af munden, det gør mennesket urent!« (Matt 15,10 - Matt 15,12)
Synd kommer indefra Forstår I ikke, at alt, hvad der kommer ind i munden, går ned i maven og føres ud på det dertil bestemte sted?   Men det, som kommer ud af munden, udgår fra hjertet, og det gør mennesket urent.   Thi fra hjertet udgår der onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyverier, falske vidnes- byrd, bespottelser.   Det er den slags ting, som gør mennesket urent; men at spise med uvaskede hænder gør ikke mennesket urent.« (Matt 15,17 - Matt 15,20)
Alt er tilladt Alt er mig tilladt«, men ikke alt er gavnligt; »alt er mig tilladt«, men jeg skal ikke lade noget få magten over mig (1 Kor 6,12).
Synd